Authors Posts by ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

1 POSTS 0 COMMENTS

HOT Slide

แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการด้านพุทธบริหารการศึกษา (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.)

อธิบายแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักธรรม เปรียบเทียบ อธิบายความเพื่อโต้แย้งหรือพิสูจน์สมมติฐาน  ประยุกต์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนาคน/สังคม