ภูมิศาสตร์ โบราณคดี (Geography)

ภูมิศาสตร์ โบราณคดี (Geography)

No posts to display

HOT Slide

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการ กรอบแนวคิดในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ และคู่มือการใช้งานระบบ CHECO