วิทยาศาสตร์ (Science)

วิทยาศาสตร์ (Science)

No posts to display

HOT Slide

คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มจร. (๒๕๕๙)

หลักการและเหตุผล คํานิยามศัพท์ ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  ภาระงานคณาจารย์ผู้ไม่ดํารงตำแหน่งบริหารวิชาการ  ภาระงานคณาจารย์ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์  คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่และเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการ โดย กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรกฎาคม ๒๕๕๙