Authors Posts by Dr.Kasem Saengnont

Dr.Kasem Saengnont

46 POSTS 0 COMMENTS
ดร.เกษม แสงนนท์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อีเมล์ xmenhut@hotmail.com

HOT Slide

การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย : แนวคิด เทคนิค และการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.)

การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย : แนวคิด เทคนิค และการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.) แนวคิดพื้นฐาน และเทคนิคในการสรุป และอภิปรายผลงานวิจัย แนวทางการการสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ การสร้าง Model /องค์ความรู้จากการวิจัย-วพ.