Authors Posts by Dr.Kasem Saengnont

Dr.Kasem Saengnont

53 POSTS 0 COMMENTS
ดร.เกษม แสงนนท์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อีเมล์ xmenhut@hotmail.com

HOT Slide

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ แนะนำส่วนงาน บูรณาการพุทธธรรมกับการจัดการศึกษา พร้อมเทคนิคการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา และบันทึกกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต