Form รูปแบบและตัวอย่างงาน

Form รูปแบบและตัวอย่างงาน

แผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (120859)

การสอบหัวข้อและโครงร่าง การดำเนินการวิจัย การตรวจรูปแบบ การสอบป้องกัน การรายงานฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการนำเสนอบทความวิจัยของหลักสูตร โดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา (12 ส.ค.59)