form_ใบรับสมัคร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. รุ่นที่ 1/2561

form_ใบรับสมัคร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. รุ่นที่ 1/2561

4725
0
SHARE

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑


ด้วยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

๑. จำนวนที่รับสมัคร
    เป้าหมาย จำนวน ๖๐ รูป/คน  (บรรพชิต  ๓๐, คฤหัสถ์  ๓๐)

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) ที่จบการศึกษาชั้น  ม.๖  หรือเทียบเท่า  หรือ
๒) จบ ป.ธ. ๓  และชั้น ม.๓ หรือเทียบเท่า

๓.  เอกสารประกอบการสมัคร
๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร
๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ๔๐๐  บาท
๓) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔) สำเนาวุฒิ ม.๖, หรือ ป.ธ.๓ และ ม.๓  (๑ ชุด)
๕) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ๑  ชุด
๖) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน  ๑  ชุด
๗) สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด
๘) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)

๔.  กำหนดการรับสมัคร
๑) เปิดรับสมัคร                     ๑ – ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
๒) สอบข้อเขียน                      ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
๓) สอบสัมภาษณ์                    ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
๔) รายงานตัว                        ๑-๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑
๕) ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน             ๕   มิถุนายน  ๒๕๖๑

๕. การสอบ และสถานที่สอบ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษามีทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกำหนดการในข้อ ๓  มีขอบข่ายเนื้อหาที่แนะนำเพื่อการเตรียมสอบ ดังนี้
     ๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ หรือกิจการคณะสงฆ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน หนังสืออ่านประกอบ ไม่จำกัดผู้แต่ง และความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เป็นต้น หนังสืออ่านประกอบ ไม่จำกัดผู้แต่ง
     ๒) วิชาพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม กรรมฐาน หนังสืออ่านประกอบ เช่น คู่มือนักธรรมชั้นตรี นวโกวาท หรือธรรมนูญชีวิต โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
     ๓) วิชาภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการติดต่อสื่อสาร หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
สถานที่สอบ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ห้องซี ๑๑๔ และ ซี ๑๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖. การสมัครเรียน
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ ห้องซี ๕๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.   ๐๘๐-๐๖๑-๖๔๔๖, ๐๘๙-๘๒๔-๘๐๘๗, ๐๘๙-๘๑๙-๕๙๙๑
อีเมล์  medabooks@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร  www.edmcu.net, www.mcu.ac.th


คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑ พ.ค. ๒๕๖๑

(Visited 984 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY