LATEST ARTICLES

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการ กรอบแนวคิดในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ และคู่มือการใช้งานระบบ CHECO

form_ใบรับสมัคร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. รุ่นที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ด้วยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ ๑. จำนวนที่รับสมัคร    ...