Research วิจัย/วิทยานิพนธ์

Research วิจัย/วิทยานิพนธ์
รูปแบบ วิธีการ ตัวอย่างงานวิจัย วิทยานิพนธ์

HOT Slide

แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการด้านพุทธบริหารการศึกษา (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.)

อธิบายแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักธรรม เปรียบเทียบ อธิบายความเพื่อโต้แย้งหรือพิสูจน์สมมติฐาน  ประยุกต์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนาคน/สังคม