Research วิจัย/วิทยานิพนธ์

Research วิจัย/วิทยานิพนธ์
รูปแบบ วิธีการ ตัวอย่างงานวิจัย วิทยานิพนธ์

HOT Slide

เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว

ลักษณะของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาฯ 2542  ลักษณะวิชาชีพชั้นสูง  การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ