MCU มหาจุฬา

MCU มหาจุฬา

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วิสาขบูชาโลก 2558 (2015)

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วารสารฉบับพิเศษในวาระเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 (2015) นำเสนอบทความพิเศษ 2 บทความ และบทความทั่วไป จำนวน 41 บทความ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม (Buddhist Response...