วิจัยและวิทยานิพนธ์ (Research)

วิจัยและวิทยานิพนธ์ (Research)
รูปแบบ วิธีการ ตัวอย่างงานวิจัย วิทยานิพนธ์

No posts to display

HOT Slide

แผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (120859)

การสอบหัวข้อและโครงร่าง การดำเนินการวิจัย การตรวจรูปแบบ การสอบป้องกัน การรายงานฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการนำเสนอบทความวิจัยของหลักสูตร โดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา (12 ส.ค.59)