เอกสารมหาจุฬา (MCU Document)

เอกสารมหาจุฬา (MCU Document)

ตัวอย่างสไลด์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา

ตัวอย่างสไลด์การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตร ป.โท-เอก ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. (เกษม แสงนนท์)