คู่มือสวดพุทธมนต์ ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

คู่มือสวดพุทธมนต์ ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

การสวดมนต์ หมายถึง การท่องบ่นสาธยายบทสวดเป็นทำนองมนต์ ซึ่งเป็นคำภาษาบาลีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรง อีกส่วนหนึ่งเป็นบทที่อาจารย์ทั้งหลายแต่งขึ้น เพื่อใช้สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนะตรัย และเพื่อปัดเป่าทุกข์ภัยหรือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคคลและสถานที่ และมีชื่อเรียกต่างๆ (ดูรายละเอียดในเล่ม) อานิสงส์ของการสวดมนต์ สรุปให้จำง่ายๆ ว่า ปกป้องผองภัย บริบูรณ์ไตรสิกขา รักษาพุทธพจน์ หมดจดจากสงสาร ----------------------- เนิื้อหาในเล่ม แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ บูชาพระรัตนตรัย หัวใจพระพุทธศาสนา คาถาป้องกันภัย เสริมกำลังใจนพเคราะห์ จำเพาะมงคลเมตตา รักษาศาสนพิธี ครูนักเรียนดีวิถีพุทธ

2473
0
SHARE
(Visited 142 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY