Technology เทคโนโลยี

Technology เทคโนโลยี

HOT Slide

การเขียนแผนการสอนนักธรรม

การเขียนแผนการสอนนักธรรม (เกษม แสงนนท์) พุทธปรัชญาการศึกษา พุทธศาสนากับการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน การวางแผนการสอน ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสอน และรายงานกลุ่ม