Technology เทคโนโลยี

Technology เทคโนโลยี

HOT Slide

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ แนะนำส่วนงาน บูรณาการพุทธธรรมกับการจัดการศึกษา พร้อมเทคนิคการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา และบันทึกกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต