SHARE

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ แนะนำส่วนงาน บูรณาการพุทธธรรมกับการจัดการศึกษา พร้อมเทคนิคการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา และบันทึกกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต

(Visited 409 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY