หลักธรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักค้นคว้าวิจัย

หลักธรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักค้นคว้าวิจัย

นักเรียน นักศึกษา หรือนักค้นคว้าวิจัย พึงปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คือ จักร ๔* และอิทธิบาท ๔* แล้ว ยังมีหลักการที่ ควรรู้และควรประพฤติอีก ดังนี้ รู้หลักบุพภาคของการศึกษา มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ทำตามหลักเสริมสร้างปัญญา ศึกษาให้เป็นพหูสูต เคารพผู้จุดประทีปปัญญา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านสามารถปรินต์เพื่อทำเป็นแผ่นพับแจกได้

7091
0
SHARE
(Visited 2,491 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY