การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย : แนวคิด เทคนิค และการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.)

การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย : แนวคิด เทคนิค และการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.) แนวคิดพื้นฐาน และเทคนิคในการสรุป และอภิปรายผลงานวิจัย แนวทางการการสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ การสร้าง Model /องค์ความรู้จากการวิจัย-วพ.

การบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม  มจร วังน้อย อยุธยา

หลักวิปัสสนากรรมฐานในพระไตรปิฎก

ความหมาย ประเภท ประโยชน์ เป้าหมายสูงสุดของวิปัสสนากรรมฐาน (เกษม แสงนนท์)

ตัวอย่างสไลด์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา

ตัวอย่างสไลด์การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตร ป.โท-เอก ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. (เกษม แสงนนท์)

การใช้ ZoomIt เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสิโนเงินจริง www.mapleleafonlinecasino.com/roulette/ โดย mapleleafonlinecasino.com!