๒๖ โมเดล พุทธบริหารการศึกษา

๒๖ โมเดล พุทธบริหารการศึกษา แนวคิด มุมมองและประสบการณ์การวิจัย ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑ หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

วันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘ และศิษย์เก่าดีเด่น

วันบุรพาจารย์ ปี ๒๕๕๘ ศิษย์เก่าดีเด่น และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

พื้นฐานการศึกษาคณะสงฆ์และการบูรณาการพุทธธรรมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

 พื้นฐานการศึกษาคณะสงฆ์และการบูรณาการพุทธธรรมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วิสาขบูชาโลก 2558 (2015)

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วารสารฉบับพิเศษในวาระเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 (2015) นำเสนอบทความพิเศษ 2 บทความ และบทความทั่วไป จำนวน 41 บทความ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม (Buddhist Response...

ธรรมสำหรับนักบริหาร (พระพรหมบัณฑิต)

แนวคิด วิธีการ หลักธรรม สำหรับนักบริหาร โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)