SHARE

การเขียนแผนการสอนนักธรรม (เกษม แสงนนท์)
พุทธปรัชญาการศึกษา พุทธศาสนากับการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน การวางแผนการสอน ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสอน และรายงานกลุ่ม

(Visited 1,355 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY