Authors Posts by Dr.Kasem Saengnont

Dr.Kasem Saengnont

40 POSTS 0 COMMENTS
ดร.เกษม แสงนนท์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อีเมล์ xmenhut@hotmail.com

HOT Slide

การบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม  มจร วังน้อย อยุธยา