สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2556). กล่าวถึงพระประวัติ และการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งหลักสูตรบาลีและนักธรรม เพื่อให้เป็นไปตามระบบการศึกษายุคใหม่ และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

3206
0
SHARE
(Visited 250 times, 1 visits today)
 
SHARE
Previous articleการใช้งานระบบ MCU Gallery
Next articleการใช้ระบบ MCU Slideplayer
ดร.เกษม แสงนนท์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อีเมล์ xmenhut@hotmail.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY