คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มจร. (๒๕๕๙)

คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มจร. (๒๕๕๙)

4749
0
SHARE

หลักการและเหตุผล คํานิยามศัพท์ ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  ภาระงานคณาจารย์ผู้ไม่ดํารงตำแหน่งบริหารวิชาการ  ภาระงานคณาจารย์ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์  คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่และเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการ
โดย กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรกฎาคม ๒๕๕๙

(Visited 1,324 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY