ข้อมูลทำบัตรแบบ Mailings

ดาวน์โหลดที่นี่ Mailmerge_Namecard

แผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (120859)

การสอบหัวข้อและโครงร่าง การดำเนินการวิจัย การตรวจรูปแบบ การสอบป้องกัน การรายงานฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการนำเสนอบทความวิจัยของหลักสูตร โดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา (12 ส.ค.59)

คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มจร. (๒๕๕๙)

หลักการและเหตุผล คํานิยามศัพท์ ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  ภาระงานคณาจารย์ผู้ไม่ดํารงตำแหน่งบริหารวิชาการ  ภาระงานคณาจารย์ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์  คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่และเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการ โดย กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๖ โมเดล พุทธบริหารการศึกษา

๒๖ โมเดล พุทธบริหารการศึกษา แนวคิด มุมมองและประสบการณ์การวิจัย ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑ หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

วันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘ และศิษย์เก่าดีเด่น

วันบุรพาจารย์ ปี ๒๕๕๘ ศิษย์เก่าดีเด่น และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

พื้นฐานการศึกษาคณะสงฆ์และการบูรณาการพุทธธรรมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

 พื้นฐานการศึกษาคณะสงฆ์และการบูรณาการพุทธธรรมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วิสาขบูชาโลก 2558 (2015)

พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วารสารฉบับพิเศษในวาระเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 (2015) นำเสนอบทความพิเศษ 2 บทความ และบทความทั่วไป จำนวน 41 บทความ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม (Buddhist Response...