SHARE

อธิบายแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักธรรม เปรียบเทียบ อธิบายความเพื่อโต้แย้งหรือพิสูจน์สมมติฐาน  ประยุกต์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนาคน/สังคม

(Visited 313 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY